Agni Upanishad – In the praise of divine fire (यज्ञभावनम्-2)

.
Shivoham!
.
Yagya (yajna) revolves around the entity called Agni or fire and this sacred fire is said to be the soul of the yajna. The ritualistic yajna came into existence only when the fire was discovered (produced) by human beings. The beginning and end of this very life is in yajna. Yajna is the expansion of life. In deva-yajna (divine) there are great pleasant aromas and in daitya-yajna (demonic) there are foul, bad smells. In paishaach-yajna there is excess (mostly only smoke) of smoke and there is lack of light and flames. Smoking of cigarettes, hookah, bidi  etc. is paishaach-yajna. In this you get smoke, bad smell and pollution. In this there is destruction and only destruction. Motor bikes, vehicles emitting smoke is also representative of paishaach-yajna. The fruit (result) of such yajna  is dominance of sourness (unhappiness, negativity and destruction) with very little sweetness (goodness and positivity). This paishaachic-yajna of kaliyuga is so much prevalent that knowingly or unknowingly is it happening everywhere and is being done by almost everyone.
.
There is no possibility of life without yajna. The yajna is giver of life and it can even take away life. Wherever there is yajna there is fire (agni). Wherever there is fire there is yajna. This ‘yajna’ has infinite forms (ways/types) because fire (agni) is of infinite forms (anantmoorti). But the yajna where mantras of rishis are used is known as agnihotra. The aahutis offered with the mantras ‘bhooyaasama ( भूयासम्  )’ is proper agnihotra. The one who does this type of yajna is called agnihotri (अग्निहोत्री ). Below here the Agni-upanishad is being cited.. There are mantras also using which an initiated one can do agnihotra on daily basis and attain all the four purusharthas.
.
||अग्नये ते नमः || 
.
|| अथ अग्न्योपनिषद् ||
.
अगति गच्छति व्याप्नोति वा अग्नि इति |

स परमदैवतं अन्तर्यामी पवनः पावनश्च |
स सर्वस्थः सर्वग्राही पावकः पवित्रश्च |
स सप्तजिह्वी दहनशील महात्मा साधुश्च |
स चतुःशृंगः पञ्चपादः शतनेत्री परात्मा च |
स दक्षिणामूर्तिः सहस्रास्यः प्रसन्नात्मा प्रभुश्च |
स अतिकाय निराकारः शुष्कः शोभनश्च |
स पुण्यश्लोकः त्रिलोकेशः प्राणः पुरातनश्च |
स जगद्धाता लोकगुरुः वैकुण्ठः विभुश्च |
स कृच्छ्रमूर्तिः तपोमूर्तिः भास्वरः भासुश्च |
स तमोपुत्रः प्रजापतिः परमेष्ठी प्रभावाञ्च |
स कृष्णवर्त्मा धूम्रकेतुः कृपणः कृपालुश्च |
स सत्यः सत्वः सरः शास्ता समात्मा शवश्च |
स तपनः तापनः तपी तरुणः तन्त्री तनूनपाश्च |
स अश्वः सामः समः शान्तः पूर्णः परात्परश्च |
स शतमूर्ति अनन्तात्मा दाता वेधाः प्रजागरश्च |
स स्वयंभूः सम्राड् विश्ववाड् भानुमाञ्च |
स ज्वालाधारी अमेयात्मा योगी यज्ञकर्मकृच्च |
स अमरः समोसमह् व्यक्ताव्यक्तः अनूनश्च |
स अनन्तमूर्तिः अनिरुद्धः असुरः सनातनश्च |
स अमलः अनलः अनिलः अमितपराक्रमश्च |
स अृत्विम् होता यज्ञनाभि यज्ञेशः पुरोहितश्च |
स प्रथमः पुरातनः पुरुषः वायुसखश्च |
स शुक्रः हव्यवाहः सप्तार्चिः चित्रभानुश्च |
स शुचिः बृहद्भानुः वह्निः वैश्वानरश्च |
स ज्वलनः जातवेदाः शोचिष्केशः उषर्बुधश्च |
स अच्छा अनङ्गात्मा दूतः दिग्दिगन्तश्च |
स श्रीमयः श्रवः शूरः सुन्दरः सुरवन्दितश्च |
स पित्तः पिता माता गर्भधा गोपायतश्च |
स ग्रावन् महादेवः रुद्रः रौद्रः राव्णश्च |
स अवश्यः पूतात्मा प्रणवः प्राग्भवश्च |
स पुरोधा प्रद्युम्नः पिङ्गलः प्रत्यगात्मा च |
स शठः सर्वजेताः प्रमुखः परमेश्वरश्च |
स स्रष्टा भर्ता संहर्ता हिरण्यरेताः तमोनुच्च |
स अनघः अनपेक्षः अरसः स्वतिः अरूषश्च |
स रत्नधाततमः तारः ब्राह्मणः विश्वतोमुखश्च |
अ ब्रह्मा विष्णुः कविः क्रतुः शिवः केवलश्च |
अ उग्रः अग्रः कव्यवाहः यविष्ठः देवनायकश्च |
स ऊर्ध्वरेताः सूर्यात्मा आदित्य हृद्स्थितश्च |
स परमोपास्यः परमदेवः परमशक्तिः प्रकृष्टश्च |
स विश्वसृग् विश्वभुग् भावः भृशं भयंकरश्च |
स ईशः सर्वभूतानां साक्षी द्रष्टा अकामश्च |
तं देवदेवं इष्टं नित्यं वन्दे अहर्निशम् |
स अग्निः यज्ञात्मा यज्ञदेवः यजनीयः यज्ञकारकश्च |

 
तमाहुतिं समर्पयामि अनेन वाक्येन –
 
अग्ने यत्ते तेजः तेनाहं तेजस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते ओजः तेनाहं ओजस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते वेदः तेनाहं वेदस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते तपः तेनाहं तपस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते रहः तेनाहं रहस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते सहः तेनाहं सहस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते महः तेनाहं महस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते दहः तेनाहं दहस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते यशः तेनाहं यशस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते श्रवः तेनाहं श्रवस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते भवः तेनाहं भवस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते धनः तेनाहं धनस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते मनः तेनाहं मनस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते धरः तेनाहं धरस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते करः तेनाहं करस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते भरः तेनाहं भरस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते हरः तेनाहं हरस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते चरः  तेनाहं चरस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते दरः तेनाहं दरस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते दमः तेनाहं दमस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते यमः तेनाहं यमस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते दृढः तेनाहं दृढस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते क्षमः तेनाहं क्षमस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते जनः तेनाहं जनस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते तनः तेनाहं तनस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते वर्चः तेनाहं वर्चस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते ऊर्जः तेनाहं उर्जस्वी भूयासम् |
अग्ने यत्ते भगः तेनाहं भगवान् भूयासम् |
अग्ने यत्ते बलः तेनाहं बलवान् भूयासम् |
अग्ने यत्ते वीर्यः तेनाहं वीर्यवान् भूयासम् |
अग्ने यत्ते अर्थः तेनाहं अर्थवान् भूयासम् |
अग्ने यत्ते कृतिः तेनाहं कृतिवान् भूयासम् |
अग्ने यत्ते धृतिः तेनाहं धृतिवान् भूयासम् |
अग्ने यत्ते दृष्टिः तेनाहं दृष्टिवान् भूयासम् |
अग्ने यत्ते श्रुतिः तेनाहं श्रुतिवान् भूयासम् |
अग्ने यत्ते कीर्तिः तेनाहं कीर्तिभाज् भूयासम् |
अग्ने यत्ते प्रीतिः तेनाहं प्रीतियुज् भूयासम् |
अग्ने यत्ते भूतिः तेनाहं भूतिकृद् भूयासम् |
अग्ने यत्ते भ्राजः तेनाहं भ्राजिष्णु भूयासम् |
अग्ने यत्ते भाः तेनाहं भास्वर भूयासम् |
अग्ने यत्ते दाः तेनाहं दातुर भूयासम् |
अग्ने यत्ते धीः तेनाहं धीमान् भूयासम् |
अग्ने यत्ते श्रीः तेनाहं श्रीमान् भूयासम् |
अग्ने यत्ते दीप्तिः तेनाहं दीप्तिमान् भूयासम् |
अग्ने यत्ते द्युतिः तेनाहं द्युतिमान् भूयासम् |
अग्ने यत्ते रश्मिः तेनाहं रश्मिमान् भूयासम् |
अग्ने यत्ते गभस्तिः तेनाहं गभस्तिमान् भूयासम् |
अग्ने यत्ते मरीचिः तेनाहं मरीचिमान् भूयासम् |
अग्ने यत्ते अर्चिः तेनाहं आर्चिष्मान् भूयासम् |
अग्ने यत्ते शोचिः तेनाहं शोचिष्मान् भूयासम् |
अग्ने यत्ते रोचिः तेनाहं रोचिष्मान् भूयासम् |
अग्ने यत्ते ज्योतिः तेनाहं ज्योतिष्मान् भूयासम् |
अग्ने यत्ते आयुः तेनाहं आयुष्मान् भूयासम् |
अग्ने यत्ते मूर्तिः तेनाहं मूर्तिमान् भूयासम् |
अग्ने यत्ते मतिः तेनाहं मतिमान् भूयासम् |
अग्ने यत्ते गतिः तेनाहं गतिमान् भूयासम् |
अग्ने यत्ते शक्तिः तेनाहं शक्तिमान् भूयासम् |
अग्ने यत्ते भक्तिः तेनाहं भक्तिमान् भूयासम् |
 
इत्यग्न्योपनिषद् यथा दृष्टम् ||
.
There are innumerable benefits or Yajna and in my next post I shall write about them.. even enlightenment can be attained with this divine process of yajna.
.
Shivoham!
.
– Acharya Agyaatadarshan Anand Nath 
Just as mantras, mudras, kriyas and sankalpa etc. are
the tools given in Tattva Shakti Vigyaan Sadhana; The
Yajna is the most powerful tool available in Vedic
system. Gurudev Shri Aatharvan ji Maharaj who became
enlightened through the agnihotra sadhana & Suryopasana
proudly tells that he is a humble worshipper of the 
Fire (agni) and it became possible only by the divine
grace of Agni(Deva) himself.
Advertisements
Posted in Master's Silence | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Understanding the secrets of Yajna! (यज्ञभावनम्-1)

यज्ञ, Yajna or Yagna is a mysterious process. It is much more than just burning certain grains, herbs, solids or fluids in the fire-pit.. The act done in prescribed time with specific mantras coupled with deep intentions of benevolence brings about unbelievable manifestations in the material world. There are innumerable hidden divine forces (deities) that accept the havya and somehow convert this energy into material objects. The science of Yajna is almost lost in the times but in our Gurumandala we have it intact.

Tattva Shakti Vigyaan

The following post by Acharya Agyaatadarshan Anand Nath ji captures the exact understanding as given by VedaGuru Shri Atharvan ji. On one hand SadhGurudev Shri ‘Atharavan’ elaborates on the principles of yajna on the other he simplifies it for the ordinary man. Gurudev  Shri says “Just as rivers flow towards and merge in the ocean, just as every drop from cloud falls on earth, in the same way only due to grace of Lord almighty the rays of deep secrets of Rishis shine in my heart and I humbly imbibe that knowledge in my personal life and disseminate for all.”
Describing the simplest process of a powerful yajna he goes on to say “Nurturing a lamp’s flame – keeping it uninterrupted, continuously is an eternal yajna. Wherever it happens that place becomes the abode of divine energies (shakti-peetha). In my place we have two flames that are uninterrupted…

View original post 2,388 more words

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Can I practice Shambhavi Mahamudra with SriVidya Sadhana?

 

Respected Guru,
I would like to know if it is good to continue shambavi mahamudra of inner engineering exercise of ISHA yoga,along with my Sri vidya sadhana. I am not a regular practitioner of shambavi. I took the program in 2013 due to chronic back ache (which I had been having for around six months due to a muscle strain, not slipped disc ) . On practicing for 2 weeks my back pain disappeared, I also felt lighter with more energy. but I did not practice it regularly for some reason. I practiced it off and on, whenever I felt very low on energy or I started my back muscles aching. Till date I haven’t had any problems while doing the shambavi Maha mudra.

I started Sri vidya last guru poornima (July 2018). My guru told me to not do any other yoga techniques and just follow my sadhana. At the most, I can do surya NAMASKAR if I wanted to, he said.

I just wanted to know if there is any harm in doing shambavi of Isha yoga because once a while my back starts aching and that’s when I do shambavi for a week or two.

I have read the articles on this site about pranayam and its dangers and also readers experiences of Sudarshan Kriya. Couldn’t find anything about Isha yoga practices specifically though it does contain breathing exercises. I just wanted to do the shambavi for a few days till my back ache goes away. Is it harmful for me and my sadhana? Please let me know.


Yours Sincerely,

Dr NIRMAL RAJ
drnirmal14183@gmail.com

Shivoham!

Dr. Niramal Raj,
There may be 1001 reasons for something to be done or not but I prefer to answer the questioner rather than the question and thus my observations are as following.

Your message begins with addressing me as ‘Guru’ but the truth is I am not your Guru. You are probably displaying your respect and humility through these words and I accept that yet I would suggest you save this word to gracefully address your Guru and try not using this word anyone else other than your Guru. Now to your issues and question.

You seem to be suffering from stress related issues and your back pain is linked to your stress levels. This process that you mentioned just relieves you of the stress and you feel better. The particular process you are engaged in has some asanas, nadishodhan (alternate nostril breathing with of without hold), chanting of pranava (aumkara) with Mudra (specific hand gesture), Bhastrika (fast breathing with focus on exhalation) followed by Baahya (outer) and Antara (inner) Kumbhakas (hold) while holding Bandhas (the yogic muscular locks) and relaxed awareness of few minutes at the end.

Looking at the overview and rough structure of the process you can also clearly see that the sequence is not involving any major works in the spiritual dimension except one small period of chanting i.e. one generic seed mantra. Primary this process (mahamudra as you call it) is about relieving mental and bodily stress. I am sure it would be effectively delivering its desired results provided one follows the taught sequence. However I can tell you there is NOTHING spiritual about it but still it can surely help you relieve pain and stress etc.

Having said that as a practitioner of a Sri Vidya, a Tantric system that is received only through initiation (initiation is direct passage divine spiritual grace through the Guru) is much greater, probably the greatest (if your tantric practice is received in unbroken lineage with adept Guru’s promise to handhold one’s disciple) spiritual practices available to the mankind and only through this all purusharthas are achievable. Maybe you don’t know but here in this system your Guru is no other than embodiment of Shiva himself. Thus respect and follow the laid down rule : In case of any doubts you should consult your Guru and follow his instructions verbatim.

Dr. Nirmal, I do understand the pain of a modern day disciple. It  is common to see Gurus not being available for further guidance after the grand deekshas (initiations) are over. Such behaviour on the part of a teacher is not only unethical and inappropriate but against the rules laid down in Tantric scriptures. If such is not the case then contact your Gurudev and share your issues with him and do whatever he suggests. His word should be final not mine.

-Acharya Agyaatadarshan Anand Nath

Posted in Conversations with master.. | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

In the praise of Kama! (कामबोधनम्)

Aum namah!

On the horizon the Earth is embracing Akasha. Rivers are mating with ocean. Creepers are embracing trees. Electric currents are getting entwined with clouds. At dawn and dusk day and night are merging in one another. Males and females are attracted and bound to each other. Meditator is eager to merge in the object of meditation. The power or shakti due to which all this is happening is called kama (काम).

Mother is feeding her child keeping close to her breasts. Cow is feeding and licking her calf. Earth is revolving around dancing on its axis. All the planets are joyously dancing in their respective orbits. Giant clouds are roaring like they are playing kettledrums. Lightning streaks, like beautiful maidens are shining and flashing in their dance. Leaves are swinging and singing in puffy blows of air. Flower-laden trees are smiling and giggling. Chirping birds singing in the praise of that eternal power, the Shakti or Mahamaya as we call her. The tone of the force through which this all is happening is called kama.

To obtain which Parvati conducted herself through great penance, that Shiva-Tattva is kama. For which Sita abandoned Ayodhya and followed Rama to the forest, that is Kama. The emotion overpowered by which Indra violated Ahilya, the wife of Gautam rishi is kama.

Motivated by which force the great Muni Parashar impregnated the womb of Matsyagandha, the daughter of a fisherman to give birth to great Muni, Vedavyaasa; that force is kama. The power that motivated rishi Vishwamitra to copulate with heavenly beauty (elf), Menakaa to give birth to a girl child, Shakuntala; the power that made the Mitra and Varuna to ejaculate upon seeing the beauty of Urvashi giving birth to Agastya and Vashishta is kama. The power due to which the non-dual reality (brahman) take the duality in – Akasha-Prithvi, Fire-Soma, Rama-Janaki, Shiva-Parvati, Vishnu-Laxmi, Brahma-Vani, Indra-Shachi, Atri-Anusooya, Purush-Prakriti, Man-Woman, Brahm-Maya is kama. Due to its quality of extensiveness kama is also called Tada (तद् ).

[ तद् = तन् तनोति + क्विप् नस्य दः ]

The element that grows, expands itself, becomes extensive is Tad (तद् ). Thus every particle in universe is filled with Kama. Every body is filled with kama. Kama outside.  Kama inside. Kama ahead, Kama behind. Kama near you and Kama is at far distances. Here and there.. everywhere it is the kingdom of Kama. There is this sentence in upanishad.

तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदन्तिके |
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ||
.
Having derived the essence of Tad (तद् ) as Kama the meaning of above is –
.
तदेजति  Kama moves. तन्नैजति Kama is still (does not move). तद्  दूरे  Kama is far, तद्  Kama  is near. तद् अन्तरस्य सर्वस्य तद् उ सर्वस्य अस्य बाह्यतः Everything exists within and outside Kama.
.
Kama is divine and worthy of our worship.
.
यं कामं सर्व्हृत्सु रामरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||1||
.
यं कामं सर्वभूमिषु रागरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||2||
.
यं कामं सर्वपटलेषु ह्री रूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||3||
.
यं कामं सर्व गात्रेषु सत्वरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||4||

.

यं कामं सर्वकायेषु आयुरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||5||
.
यं कामं सर्वदेशेषु भूतिरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||6||
.
यं कामं सर्वदिक्षु सृष्टिरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||7||

 

यं कामं सर्वमेहनेषु वृष्टिरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||8||

 

यं कामं सर्वदेहेषु द्युतिरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||9||

 

यं कामं सर्वयोनिषु युतिरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||10||

 

यं कामं सर्वघटेषु श्लिष्टिरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||11||

 

यं कामं सर्वनेत्रेषु दृष्टिरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||12||

 

यं कामं सर्वबुद्धिषु बोधरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||13||

 

यं कामं सर्वमनस्सु प्रीतिरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||14||

 

यं कामं सर्वकोशेषु घृतिरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||15||

 

यं कामं सर्वकुम्भेषु ज्योतिरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||16||

 

यं कामं सर्वजीवेषु भीतिरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||17||

 

यं कामं सर्वप्राणेषु शक्तिरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||18||

 

यं कामं सर्वकारेषु कृतिरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||19||

 

यं कामं सर्वयुग्मेषु रतिरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||20||

 

यं कामं सर्वात्मसु भक्तिरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||21||

 

यं कामं सर्वमुखेषु शब्दरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||22||

 

यं कामं सर्ववाक्येषु अर्थरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||23||

 

यं कामं वेदमन्त्रेषु श्रुतिरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||24||

 

यं कामं जातभावेषु अहंरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||25||

 

यं कामं पञ्चतत्वेषु मात्रारूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः  ||26||

 

यं कामं ज्ञानेन्द्रियेषु ब्रह्मरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||27||

 

यं कामं कर्मेन्द्रियेषु कार्यरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||28||

 

यं कामं देवदैत्येषु युध्दरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||29||

 

यं कामं यक्षगन्धर्वेषु हृष्टिरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||30||

 

यं कामं यातिधानेषु हिंसारूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||31||

 

यं कामं नरनारीषु धर्मरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||32||

 

यं कामं दिनरात्रिषु होरारूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||33||

 

यं कामं ब्रह्मकल्पेशु कालरूपेण संस्थितः |
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ||34||
.
 • We bow down to that kama due to power of which adolescent boys and girls lose their self-control.
 • Salutations to that kama due to which a woman, moving in the cycles of fertility raises the fire of a man and then dowses that off.
 • Salutations to that kama which has power to pull down a person from his place and dignity.
 • We bow down to the power that pushes the man in the endless cycle of luring, serving, using and abusing the woman.
 • We bow down to the power of the kama that drives a man to seeking and keeps a disciple attached to the chosen path of worship, deity & Guru.
Vishwakaamaaya namah!
विश्वकामाय नमः!
Shivoham! 
– Acharya Agyaatadarshan Anand Nath
It is my honour to place above the literal translation of understanding given
by Veda-Guru paramhamsa Shri ‘Aatharvan’ Ji Maharaj. The permission to
translate his works in English was given by Guruvar in 2016 itself.. but due
to my various engagements it could not begin earlier. This Chaitra Navaratri
I have finally taken up the himalayan task of translating his works in English
as per
his wish so that non-hindi people and even westerners can taste the
divine
nectar of his profound understanding of Vedas. In reverence I humbly
bow down to divinity in him and for his personal guidance.
Posted in Master's Silence | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Tantric Mantras – Deconstruct & Reconstruct Your Personality!

Dear Acharyaji,
I have noticed lately at least during this particular mantra, that has been given for 11 days… I am feeling that i know everything ( like anything I say is always right) kind of attitude. There is no contraction in the body when someone corrects me also.I need your help in breaking this attitude of mine.I remember you had mentioned that only guru can break it. This is a biggest obstruction and i want to come out of it. Have noticed this in myself while talking to co-sadhaks mostly.
-P.A.

Shivoham!

Beloved PA,

Tantric processes work on your being like the peeling peeling an onion… layer after layer. With each layer peeled you are closing in to it’s centre.. the core. This analogy of peeling is quite often used but there is little difference. When you are peeling off an onion; you at the end of it, destroy the onion.. Tantric processes do not destroy your being rather work outside in fashion through different layers and deconstruct. Over all this process in itself is quite revealing and relieving for the practitioner however only requirement is awareness.

Every mantra being given here in your Sadhana works on your being only to give you the experience of whatever karmic impressions you had stored. With each new mantra in the series you are working with you are bound to experience a deeper.. buried.. unconscious.. unacknowledged.. latent… aspect of yours. It may or may not be pleasant aspect but in our system both pleasant and unpleasant are equally important. Having such traits springing out means that the processes are working.. they are digging deeper depths in the domain of subconscious or unconscious only to bring those things on the surface, in the territory of awareness.

Being aware is the first thing for a problem can be addressed only when it is acknowledged. The solution of a problem is available in the form of surrendering the issue to the Guru, which you have already done. I am sure the day you would have written this message the intensity of this issue would have gone through a dramatic change but this is not all to this beautiful journey.

There are many other wonderful processes as well such as cleansing, purification, restructuring etc. and through those a whole new transformed personality can be resurrected out of a practitioner. The only prerequisite is the knowhow of forging your being in the fire of sadhana, placing your being on the anvil of courage and using the hammering force of your intent under the guidance of your teacher.

Tattva Shakti Vigyaan’s higher sadhana that you are engaged in has great therapeutic impact too and it clears up the clutter of your Vigyaanmaya Kosha, the reservoir of your past impressions. This is referred to as collective personal memory.. organizing these memories in specific order creates balance, joy and peace.  This organizing takes help from Swara Vigyaan and Prateek Vigyaan as well… (you have been introduced to these by Ma Shakti Devpriya ji) and as you progress in mastering the manas-shakti through mantras it gains much deeper access to the Vigyaanmaya Kosha and this power of mind is then used in reorienting, reorganizing the information or memory there.

Some teachers mistakenly refer the memory itself as mind and then they further classify the eight types of memories as 8 types of mind. They say that Elemental Memory, Atomic Memory, Evolutionary Memory, Genetic Memory, Karmic Memory, Articulate Memory, Inarticulate Memory and Conscious memory are the eight types of mind but that is in gross error! Mind or mana in tantric scriptures has been defined as the sankalp sthanam. Mind is the nebula where new sankalpas keep taking birth.. non-stop. Mind is not the collection of dead past impressions.. it is creative power in itself. The mind is the fine energy… the Manas-Shakti that is the most powerful shakti you have. So calling mind a collection of 8 levels of memories is misplaced understanding….

Let me give you an example for clarity.

You may be aware of the memory stick (what you call USB memory stick) that is used with computers/laptops etc. So if we take mind as collection of memories then we can assume this Memory stick to be mind. While it has lot of capacity to store data/impressions but it does not have power to push it’s information into the computer/laptop/player. It is a passive device.. devoid of any shakti.. not capable of doing anything. It supplies the data when called for.. it stores the data when supplied with and instructed to. It can NOT create its own impressions, its own data.. can it? But mind creates thoughts… it is even capable of imagining things that you have never seen, it has the power of innovation, it has the shakti to bring about the change in material reality… Thus mind can be compared with the digital programme in the electrical impulses that has power to pull out and push in information in the memory stick. Mind is that power which has access to both the sides i.e. indriyas  and the collective memory (the vigyaanamaya kosha).

The in short mind creates sankalpas. Every sankalpa has shakti  of mind behind it.. when someone has so many thoughts (sankalpas) the individual shakti per sankalpa is too low to bring about any pragmatic change anywhere opposed to thought of a Yogi, A Siddha who has all the shakti of mind behind one sankalpa. These sankalpas have power.. whose power? The power of mind. The mantras work on various levels.. different levels of mind they harness the shakti  of mind giving the practitioner of Tattva Shakti Vigyaan access to deeper karmic impression hidden in manomaya kosha.. to the level of Elemental memory. In the process a practitioner keeps discovering many hidden personalities, various hues and different capacities… for knowledge (memory) coupled with the energy (shakti) of mind gives siddhis (capacity of accomplishing things) but most importantly in advanced stages the same matric process opens doors to the self – the pure consciousness, the chaitanyam.

P.A., Do not take it so seriously.. it is just a phase only to disappear in sometime. Further… Everyone is always right.. at least in one’s own right. (smile) So why you are so concerned about feeling of being right. It would have been detrimental to your growth if you could not take the suggestions and corrections without contraction. Since you are able to take it.. its ok to enjoy this too for some time. You are right always anyway.. (laughs) Probably you have only become highly aware of this feeling.

Blessings from Masters..

-Acharya Agyaatadarshan Anand Nath

Posted in Conversations with master.. | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Beat Insomnia, Vertigo and Migraine with a smile!

Shivoham!

There have been hundreds of questions around the topics of how to deal with and cure Insomnia, Anxiety, Vertigo, Cervical Spondylitis, Panic Attacks and Migraine and we have been replying to those in personal mails and messages. Here I am trying to pick up representative questions on this subject before answering them all.

 

*************************

Dear AD
I have chronic insomnia for more than three years because of extreme stress. So many thoughts going on my mind while sleeping and also i find some swirling movements on the left side of nose when doing nadi shodana. Please advise.

Sivdurga
sivadurgae23@gmail.com*

Hello!
I have vertigo since 4 years. It comes on and off. I was vertigo free for last 8 months. Episode started 2 months ago and continuing. It make me depressed. Pls help.

Amruta
amrutaawins@gmail.com*

Acharya!
Can I cure migraine by practising anulom vilom ? If yes, kindly guide me with the right procedure to do it.
Also, is there any remedy to cure severe migraine?

Riti Sharma
ritie.prashar@gmail.com*

Acharya ji,
I am a 35 year old software professional and have to spend long hours on computer in typical office settings. Recently I have been diagnosed with cervical spondylitis and X-ray shows reduced gaps between C5-C6 and C6-C7. I am feeling panicked as to how I will be able to continue with my profession if such a thing has developed while I am only 35.

Please please suggest something that can make me free from this problem.
Can Pranayama and yogasanas help? If yes, which ones should I do?

Ankit Bisaria
anket.b3232@rediffmail.com*

*********************************

These problems not always but more often than not are linked to each other. One leading to other.. and it all begins with three basic reasons. The reasons are simply about how you are living your life. Let me discuss each of those briefly and offer some tips to bring about some positive changes in your living –

ARE YOU TAKING LIFE WITH A SMILE?

Not minisculing the other factors but this is THE MOST IMPORTANT factor for any dis-ease to set in and develop over the period of time. Life is a not a project with some deadline.. it is a Gift given to us. Life is to be lived.. and living means experiencing it!

With this limited lifetime we are given with this humongously vast (almost infinite) universe with trillions of things around.. beautiful, majestic, having different hues, aromas and flavours. The Sun, the Moon, the Stars, Fountains, Rivers, Oceans, Mountains, Forests, millions of lifeforms, billions of interesting and different people.. all surrounding us. Are you not amazed being in such a wonderful place? Does this not bring a smile on your face? Does this magical cosmos not able to create a sense of awe in you? Are you so occupied in your limited, cramped personal space and sets of issues that you are just oblivious and ignorant of the WHOLE? Are you not feeling relaxed, free and eased in this infiniteness? If so, then you are bound to be diseased and deceased in lesser time than expected.

Are you keeping a smile while reading this article? If not then rearrange your facial muscles properly to create a pleasant upward curve of your lips, bouncy balls on your cheeks and stars in your eyes. CHECK and CORRECT IMMEDIATELY. Yes! Like this |:>)

When you smile you send a message to your body that everything is as it should be.. rather it is great! Smile has capacity to change your hormonal secretions for good.. making you more youthful. Smile has a mystical capacity to heal any and every disease. Kids smile 400 times a day and an adult like you just 20.. so..If you want to stay young.. keep your body’s capacities like an 18 year old then Smile.. Smile.. and Smile Again!

People often argue what will change if I smile.. Life situations won’t change, people won’t change… etc. etc. but then you are missing the point. Because things may not change but you will. A Changed, Positive, Youthful, Full of Energy in YOU will give you all the strength needed to fight back the disease, uncomfortable situations and difficult people!

I have personally seen hundreds of people getting healed miraculously just by keeping a smile on your face and with a inner chant of ‘Life is so wonderful and this world is full of so much goodness’.. If you want to join the youth club again here are few practices that can further help you to experience the power of smile in your life.

PRACTICES –

 1. Check the presence of right Curve on your face 30 times a day and force correct it. Assure yourself it will work magic.. Just Do it!
 2. Use ‘Smiling into Organs’ to heal your existing ailments. Using this technique while going to sleep will work wonders. You can use it with your medication as well. It will boost the capacity to heal and accelerate the process of healing only to show you miraculous recovery from any bodily discomfort.
 3. Getting rid of accumulated mental discomfort, negativity of thoughts is important. To this effect use ‘Yogic Breathing’ and Nadi Shodhan (or Anulom Vilom).
 4. Read good, positive and uplifting literature.
 5. Make fair use of affirmations to boost your spirits and mood.
 6. Use positive language and do learn to ignore few things.
 7. Personally reward yourself whenever you succeed.

ARE YOU TREATING YOUR BODY WELL?

Having healthy body means having a good life!

Having healthy lifestyle means maintaining a great body!

।।शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् ।। A great body is means to all the goals in life. The body is composed of food and also needs food as fuel for efficiently delivering its functions. So the body is food and the fuel for it is also food. The wholesome food should be consumed with the prime objective of building and preserving a healthy body and also for its functional energy requirements.

REGULATE YOUR DIET

Food is essential to life and you must take wholesome diet but it is observed that people do not evaluate nor regulate their food intake and keep on stuffing whatever is tasty. You must understand that nourishing and healthy food is not always tasty food. Also if you allow the tongue to rule your diet you are going to be deceived by it.

This is  what Shastras say..

॥ तावत् जितेन्द्रियो न स्याद् विजितान्येन्द्रियः पुमान् । न जयेद् रसनं यावत् जितं सर्वं जिते रसे ॥

“Even if a person has conquered every sense other than the tongue, he cannot be
said to have subjugated his senses until he has conquered the tongue and the
sense of taste. The sense of taste is the strongest sense; it is the most difficult to
control, especially when it becomes more acute as a result of hunger.”

Remember – Not being too choosy in taste, eating variety of grains, pulses, spices, fresh seasonal veggies and fruits is key to good health and robust immune system.

IN THE PRAISE OF EXERCISE

You must be active enough to be able to utilize the energy produced by the food intake otherwise the body will start accumulating the leftover excess portion of food in the form of extra fat under the skin, internal organs (visceral fat) and even blood may be saturated with this fat (excess cholesterol).

व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनम् । विदग्धमविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते ॥

A person who exercises well is able to digest everything whether raw, burnt, half-cooked or even against his ‘prakriti‘.

न चैनं सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति । स्थिरीभवति मांसं च व्यायामाभिरतस्य च ॥

Old age does not attack suddenly on a person who exercises daily for his bones, flesh etc. are perfectly stabilized it.

Many of these complaints such as vertigo, insomnia and spondylitis are old age symptoms so if you are exercising daily in moderation you will ward off these diseases and symptoms so very easily.

PRACTICES-

 1. Exercise daily. If I were to suggest one regime it would be 10 minutes of Micro-exercises like jogging, twists, rotations etc. followed by 10-20 rounds of Surya-Namaskar.
 2. If you wish to re-energize and rejuvenate your body completely then you can prove your eligibility to receive Sanjeevani Vidya.
 3. Eat seasonal vegetables. Your food must have considerable portion of raw salads, sprouts and seasonal fruits. Eat whole fruits rather than juices.
 4. Consuming some nuts (it does not mean expensive rare nuts only.. anything will do) each day. Even peanuts will help.
 5. Eat freshly cooked food. Ideally the food should be consumed within 4 hours of its cooking beyond which not just its nutritional value goes down but also the food starts lacking in ‘prana’.
 6. Avoid canned food and food with preservatives. In place of sauces use freshly ground chutneys.
 7. Choose right kind of spices and herbs to boost your immunity, energy levels and restore hormonal balance.

ARE YOU STRIVING FOR BALANCE?

Samayama is the term for the endeavour of attaining perfect balance…

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः।।

A person who has achieved perfect balance in life keeps awake at the times when world sleeps considering it to be night and sees the darkness of night while others celebrate it like a sunny day.

Striving for the balance but of what? There are hundreds of fields of life where balance needs to be achieved by a perfectly healthy person. The real balance comes when you strike inner balance in your energies. It means now you are able to create the balance between your Cold and Hot energies. In Yogic terminology these are referred to as Surya (Pingla) and Chandra (Ida)..

WHY BALANCE IS NEEDED?

In fact it would take me longer to explain so better I put some shoulds and they will be self-explanatory I believe. So here they are –

In your interactions with others you should create balance between Ambition and Letting Go. You should create a balance between doubt and trust. You should create balance between Anger & Compassion. You should learn to create balance between aggression and surrender. You should create balance your intensities in expressing love and in love making. You should create a balance between earning for self and giving to others. You should create balance in socializing and spending time alone. You should have a balance in work and leisure. You should try to achieve balance in life in every sense… I am sure now you are getting the sense of why balance is needed. And You are convinced that it helps in creating ease in life. If you are in ease means you lack dis-ease, Right?

But the fact is that there are so many shoulds that if you were to chase these goals individually one by one it might require few lifetimes despite your 100% sincere and earnest efforts. So what is the solution? Let us come to the practices directly. Needless to say that; You need not doubt beyond a point that these given practices will help or not. Have a balanced attitude here (smiles).

THE PRACTICES –

 1. Watch rising Sun in the morning and Moon every night. For 10 minutes.
 2. Watch out for balance in breathing from Left and Right nostrils. (These correspond to your Surya and Chandra Energies.. and any imbalance here indicates disease in the body). To create perfect balance in your inner energies learn Swara Vigyaan.
 3. Spend 7 minutes in Nadi-Shodhan daily and pray for spreading goodness around. Say No to fast breathing Pranayamas and Kriyas as these may throw you off your balance completely.
 4. Fasting once every fortnight and Laugh 20 times a day to create balance of enzymes and hormones.
 5. Balance the Tattvic composition through the most effective process of Tattva balancing as taught in Panch-Mahabhuta Shakti Kriya.
 6. Choose a suitable meditation to spend 20 minutes each day with it.
 7. Connect with nature as much as you can keeping Tattva Shakti Vigyaan principles in view.

Having adopted the above regime I can assure you that in all probabilities you won’t get any diseases impromptu or at early age. But if you are noticing certain symptoms now I would like to give certain targeted response to each one of these.

VERTIGO

This problem, while treating through postural and breathing methods may intensify for some time being before reducing hence the medication should continue to avoid extra long spells of feeling of nausea and spinning of head.

Following you can try – Bhramri Pranayama while tilting head in one direction – Left and right 1-2 Mins on each side. Uajjai breathing for 1 minute in normal upright posture. Forced sneezing (only if you feel comfortable with it) and swallowing may also help.

As far as herbs are concerned – A common spice in the Maharashtra region known as Kokam should be consumed on regular basis. It helps.

MIGRAINE

Apart from pathological reasons (which are quite rare) this disease has its roots in excessive stress, unresolved emotional issues and consistent irritation towards some people or situation. It has also been observed to attack those who lack sexual gratification in their life especially women.

The first thing you should identify is ‘the trigger’. The trigger may be a food, a sentence or a spoken word, a smell, a person’s sight, mental imagery, time of day… virtually anything but it matters the most. To be able to zero down to the trigger itself requires a great deal of awareness and sanity but once it is done more than half of the job is done. Rest is to train/ treat/programme your mind to not go into panic/highly agitated mode despite the trigger being present. You don’t need to presume that you will not be able to do anything until this. Following will reduce these episodes –

Wake up on time. (Rising with or before the Sun is the best!)
Give yourself a lot of fresh air and sunshine. For this you may choose to go for walk in greens/parks etc. Do Nadishodhan each day. You must meditate every day and practice body awareness.

Do not consume canned/tinned foods. Have food rich in magnesium. In herbs use of black pepper, Ginger and having betel leaves with some peppermint after major meals should help. Drink lots of water.. Laugh a lot.

INSOMNIA

Any person who claims to have insomnia must ask three question to oneself without getting into the analysis of quality of sleep and all –

“Am I tired enough to fall asleep?” (If not then you need to exert more physically.)
“Am I satisfied (at least to fair degree) with my life?” (If not then you need to work on those things where dissatisfaction lies rather than hour of sleep.)
“How many hours per week I sleep?” If you are sleeping 35-42 hours per week and this is not affecting your physical fitness except that mental anxiety “Oh! I haven’t slept long enough” it is OK.

Most of the people will get resolution in these first 3 questions however if not still few more things one should watch for. The health of gut, hypertension, chronic or acute depression, any trauma etc. Treat accordingly.

You should exercise regularly. Eat well before (minimum 2 hours) going to bed. Soaking your feet in warm water before sleeping. Oiling (do not use mineral oils) your scalp also helps. Herbs like Ashwagandha and Sarpgandha might help but do not take Sarpagandha without consulting an ayurvedic practitioner. One pinch (collectively) of Vacha-Brahmi-Jatamasi powder mixed in equal proportion to be made paste with one spoon of honey and taken empty stomach in the morning works magic. You should practice Yoga-Nidra to give your body its desires portion of relaxation and healing.

If you would have been practising Tattva Shakti Vigyaan, I would suggest some other practices of energized water and other beeja mantras, nevertheless chanting Aum for 3-5 minutes two times each day will help everyone in any ailment.

I have given the most comprehensive answer however do not think it deals with only the diseases mentioned in the title of post – Following the suggestions can help you in speedy recovery of even so called incurable diseases.

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।

– Ach. Agyaatdarshan Anand Nath

*The email ids have been changed to conceal the identities of the questioners.
Posted in Conversations with master.. | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

The Gita: Srimad Bhagwadgita: श्रीमद्भगवद्गीता : Chapter 2:04-2:05

|| परमपूज्य, प्रातःस्मरणीय पं. श्री मुरलीधर जी मिश्र ||

I, Acharya Agyaatadarshan Anand Nath bow down at the lotus feet of my first Guru, my revered father Pandit Shri Murli Dhar ji Mishra,  Vidya Guru Kaul Shiromani Shri Shivanand Nath ji, Yoga Guru Paramhamsa Shri Balendu Giri ji Maharaj, Tantra Guru Shri Shri Anta Devji Maharaj, Vama Guru Shri Kaleshwaranand Ji Maharaj and all the compassionate Masters, divine souls of Gurumandala..  I pray for their love, support and guidance always..

Shivoham!

अर्जुन उवाच ।

Arjuna uvaacha|

कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन ।

इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ॥ २-४॥

Katham Bheeshmaham samkhye dronam cha madhusoodana|

Ishubhih pratiyotsyaami poojaarhaavarisoodan || 2-4 ||

गुरूनहत्वा हि महानुभावान्, श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके ।

हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव, भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् ॥ २-५॥

Guroonhatvaa hi mahaanubhaavaan,
shreyo bhoktum bhaikshyamapeeha loke |

hatvaarthakaamaanstu guroonihaiva,
bhunjeeya bhogaan rudhirapradigdhaan || 2-5 ||

Arjuna says –

“O Madhusoodan, how can I shoot arrows in battle on men like Bheeshma and Dronaacharya, who are worthy of my worship, O destroyer of enemies? |2-4|

It would be better to live by begging in this world, than to enjoy life by killing these noble elders, who are my Gurus. If we kill them, the wealth and pleasures we enjoy will be tainted with blood. |2-5|

A Guru’s behaviour has been so beautifully depicted in the last chapter where Arjuna kept speaking his mind and heart out while Krishna patiently listened to him. A Guru must listen to each and every disciple when one is confronted with a tough-turbulent-unfavourable-critical situations, be it in their life or in their spiritual journey. This interaction that a disciple or seeker makes is so very crucial for the teacher to assess and direct him/her in the right direction. Krishna has been listening to Arjuna so patiently to fairly and accurately assess his issues, his emotional energies and his motivation. After listening his long ‘speech’ Krishna says just two sentences and then stops. (These two sentences impregnated with Gurus spiritual energy have already started working on Arjuna, we will see that in a while)

But you see, how pathetic situation it is for the modern disciples now a days! They are never listened to. The modern Gurus come.. take Daksina from them in advance, give Mantra / Kriyas / Mudras / processes etc. to other hundreds (sometimes even thousands) of seekers (along with them) in one go and then… typical ‘fly-by-night’ and vanish (laughs). In most of these grand initiation ceremonies the expectant disciples aren’t given any opportunity to talk to the Teacher / Guru. And after so called deeksha/teaching ceremony there’s no chance! I have not been able to understand this that in the absence of such an individual exchange with a person how Gurus are able to assess the exact situation (dis-ease) of every person present in their large congregations and then give them appropriate spiritual method (medicine).. I just bow down to the prowess of such exalted Gurus! तेभ्यः गुरुभ्यः नमः | Although I still wish they are able to see this clear message of Gita.

Krishna has disappointed or baffled Arjuna by seemingly ignoring his earlier detailed ‘confused submission’ regarding the repercussions of this battle by simply asking him to get up and act. These words have already started stirring Arjuna because earlier he was saying धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् – It is better for me to be killed by Kauravas. But now he is contemplating a different line – हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव, भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् – If we kill them, the wealth and pleasures we enjoy will be tainted with blood in response to Shree Krishna’s call for action. No doubt Arjuna is still confused but it is wonderful to see that Masters two sentences have begun to work almost instantly. Spiritually this can be equated with kind of Shaktipaata – the descent of divine energy. Socially speaking the same role is played by the inspiring energy-packed on-screen dialogues by actors. Have you not seen people picking up many such movie dialogues (irrespective of positive or negative) and quoting / repeating them so passionately? It is the energy of your words that matters!

In these verses Arjuna presents his confusion but if you notice he is psychologically defending himself as well. You may not see it directly but can sense it if you just recall what Krishna had said to Arjuna in the two sentences he spoke – Krishna says “क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते”. He has charged him of un-MAN-liness (cowardice). This is ‘the biggest insult’ for a true warrior (kshatriya). Therefore in these shlokas (verses) Arjuna is giving reasons why he is not taking up this fight. His earlier emotional tone was loaded with ‘mamataa‘ (belonging)’ and now here comes another hue the ‘Respect/Reverence’.

He states that Bheeshma and Dronacharya are worthy of his respect. Bheeshma was the true embodiment of chastity and remained a lifelong celibate to fulfill the vow that he had made. Let’s empathise with Arjuna for sometime understanding the true personality of Bheeshma –

Some people argue that Bheeshma was on the wrong. For them it is better to know that Bheeshma was an enlightened soul. He was a great devotee of Shri Krishna, the knower of the Absolute Truth, embodiment of chivalry and generosity whose actions were never against the principles of dharma. His profound character and insight is beyond the comprehension of mundane reasoning. Even though he may have fought on the side of the Kauravas but when Yudhishthir bowed to him before the war he said thus, “Putra! I am obliged to fight on the side of unrighteousness but I give you the boon that you will be victorious.”

|| The Entrance of Hanumat Niketan at Civil Lines, Prayagraj – Celebrating Bheeshma ||

In fact Bheeshma already knew that the Pandavas are on the right. He also saw it clearly that the Supreme Lord Shri Krishna was on their side. How such an enlightened man could not see the evident? He knew that Pandavas would never lose. He is just playing his role by taking the side of adharma (unrighteousness). He showed us that even the most powerful forces can not affect an unholiness win in a holy war. Bheeshma, a true bhakta (devotee) is part of Krishna’s leela (divine pastimes) and he offered the biggest sacrifice of laying down his life at the service of Truth. What more evidence you want than this!

In the last days of his life, as he lay on the bed of arrows for six months, he meditated on that very fond vision of Krishna (that he had seen in Vrindavan) offers this prayer to Lord:

युधि तुरग रजो विधूम्र विवूक, कच लुलित श्रम वार्यलङ्कतास्ये।
मम निशित शरैर्विभिद्य मान, त्वचि विलसत्कवचे स्तु कृष्ण आत्मा।।

Yudi turag rajo vidhomra vivooka, kach lulit shram vaaryalanktaasye|
mam nishit sharairvibhidya maan, twachi vilasat-kavache stu krishna aatma||

In the battlefield, Krishna’s locks were covered with white dust raisen by the hooves of the horses. His beautiful face was further beautified with sweat beads due to his physical effort in driving the chariot. These were the natural ornaments enhancing the beauty of my Lord. The dents of my sharp arrows on his armours intensified the decorations of divinity in Him. Let my mind meditate unto that Shri Krishna.

Such a persona Bheeshma was and he was standing on the opposite side! Now you know the reason why.

Another person was Arjuna’s warfare Guru, Dronacharya. Drona was a genius in his field and it was from him that Arjuna had mastered the art and science of archery.  Kripacharya was another respectable person on the side of Kauravas, whom Arjuna had always held in high regards. To treat such men as enemies here seems abominable to the noble-minded Arjuna.

In Hindu tradition even arguing with elders is considered improper, then how could Arjua ever think of attacking these respected persons with weapons? All this being true his statement also implies, “O Krishna, you please do not doubt my manliness and courage.  I am all out to fight but my moral duty, is to respect my teachers and to show compassion to the sons of Dhritarashtra.”

Arjuna is directionless in his thinking, lost all his senses for he says that he would prefer to live by begging than commit this heinous act of killing loved and respected ones. He further believes that his conscience will not allow him to enjoy any of the fruits of his such action in this world. It is so unlike a Kshatriya who is ready to live by begging – In hindi there’s a saying which can be translated in english – “A lion will die of starvation but can not eat grass!” The lion in Arjuna is dreaming of surviving on grass.. almost an impossibility!

Arjun out of his pity mixed compassion feels that, if he did kill his own people, the victory shall taint all that is won, with their blood and his conscience wouldn’t let him enjoy the kingdom. This is so real situation. Arjuna’s plight is a very extraordinary one.

I remember how I had also come across an old lady who shared her story.. how she had lost the grip of her 7 year old grandson’s tiny hands at a crossing, just for 2 seconds, only to see him getting crushed under a speeding bus. Now that is the memory which haunts her.. Decades after she continues to blame herself for the mishap even when that was not her fault. In waking, in dream.. always!  Such incidents even if these happen unintentionally become continuous source of horror and agony. We can discuss  ignorance of Arjuna but It is not easy to be in the place of Arjuna!

Arjuna is confused but; Conviction to confusion is also the journey.. If you are convinced about any skewed / unhelpful idea / philosophy / point of view then for sure you can not be convinced through your odd, brief encounter with the Truth howsoever powerful that be. A Master is someone who wishes to correct you but even he can not overpower your ‘free-will’ that easily. In this stage all he can do is to give ‘your’ understanding a severe jolt only to confuse you. Masters are good at it. There are so many stories of Gurus who pushed their disciples to unexpected horrifying situations only rescue them later. Almost every such disciple emerges back with a greater and deeper understanding of truth after such a dramatic encounter with unobvious. Confusion is a virtue for this state of mind creates an opportunity for re-orienting one’s understanding.

You are blessed if you are confused and a Master is watching you over! The kind of turmoil Arjuna is in only Master like Krishna’s grace can lift him up from this deep depression. Let’s pray for it!

– Acharya Agyaatadarshan Anand Nath

Ach. Agyaatadarshan Anand Nath is master of SriVidya, Yoga & Tantra.
He along with his beloved consort Ma Shakti Devpriya, initiates
interested seekers in Tattva Shakti Vigyaan, Kriya, Yoga, Tantra, 
Swara & Yantra Vigyaan. To know more about upcoming workshops visit 
www.shaktimultiversity.com or email: shakti.multiversity@gmail.com
Posted in Master's Silence | Tagged , , , , , , | Leave a comment